directory board
Zone
A
สุขภาพดีถ้วนหน้าใต้ร่มพระบารมี
Zone
B
ภาคภูมิ สาธารณสุขไทย
ก้าวไกลระดับโลก
Zone
C
ไทยชนะร่วมใจ สู้มหัตภัยโควิด
Zone
D
วัคซีนเพื่อคนไทย ป้องกันภัยโควิด
Zone
E
ภูมิใจพลังไทย เลิศล้ำงานแพทย์ไทย
ก้องไกลในสากล
Zone
F
มหัศจรรย์แห่งกัญชา
Zone
G
สดุดีเกียรติคุณ
ผู้เกื้อหนุนสาธารณสุขไทย
Zone
H
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
Zone
I
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
Zone
J
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Zone
K
ผู้สนับสนุนโครงการ
ระดับ Platinum
Zone
L
ผู้สนับสนุนโครงการ
ระดับ Diamond
Zone
M
ผู้สนับสนุนโครงการ
ระดับ Gold
Zone
N
ผู้ออกงานแสดงสินค้า
(Exhibitor)
Zone
O
จับคู่ธุรกิจการค้า
(Business matching)
Zone
P
อารยสถาปัตย์
Zone
Q
บริการสาธารณะสุข
Zone
R
การจัดการประชุม